Pienpanimoliitto ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pienpanimoliitto ry, ruotsiksi Småbryggeriförbundet rf ja sen
kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä käytetään Pienpanimoliitto ry:sta nimitystä
Liitto.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Liiton, joka on pienpanimoteollisuuden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, tarkoituksena
on edistää jäsentensä keskinäisiä suhteita sekä valvoa pienpanimoalalla toimivien
rekisteröityjen yritysten ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä
ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, ei kuitenkaan työnantajien ja työntekijöiden välisiä
työsuhdeasioita sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Liiton tarkoituksena ei Ole
voiton hankkiminen tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen. Liitto pyrkii
edistämään ja kehittämään pienpanimokulttuuria Suomessa.

3. Tehtävät
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liiton tulee:
– ylläpitää kiinteää yhteyttä valtion viranomaisiin sekä elinkeinoelämän järjestöihin,
– ylläpitää jatkuvaa kosketusta alaan koskeviin kauppa- ja kuluttajapiirejä edustaviin
järjestöihin
– ylläpitää yhteyttä alan ulkomaisiin järjestöihin
– laatia viranomaisille esitettävät aloitteet ja lausunnot
– seurata alaa koskevien lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten kysymysten
kehitystä ja pyrkiä edistämään kannanotoin näiden kysymysten käsittelyä ja
ratkaisuja alan eduksi
– informoida jäseniään Liiton omaan toimintaan liittyvistä tapahtumista ja
suunnitelmista
– harjoittaa tiedotusta liitosta ja pienpanimoista
– järjestää ja tiedottaa alaan liittyvästä koulutuksesta sekä järjestää tiedotus-,
keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia
– toimintansa tukemiseksi Liitto VOI järjestää maksullisia hovitilaisuuksia ja arpajaisia
saatuaan asianmukaisen luvan sekä hakea tai vastaanottaa ulkopuolista rahoitusta
– Liitto on poliittisesti sitoutumaton

4. Jäsenet
Liiton jäseneksi voivat liittyä vain sellaiset muista saman toimialan yrityksistä riippumattomat
oikeuskelpoiset yritykset ja yhteisöt, jotka valmistavat panimotuotteita ja joiden koko ei ylitä
laissa pienpanimoille määriteltyjä valmistusmääriä.
Jäsenet hyväksyy kirjallisten hakemusten pohjalta Liiton hallitus.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Ero astuu voimaan kuluvan toimintavuoden päätyttyä.
Hallitus voi erottaa jäsenen Liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen- tai
toimintamaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on
Liittoon liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään Liitossa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut Liittoa, tai ei enää täytä laissa taikka Liiton säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottuaan jäsen menettää kaikki oikeutensa Liittoon ja sen
omaisuuteen.

6. Liittymis-, jäsen- ja toimintamaksu
Vuotuinen jäsenmaksu vahvistetaan vuosikokouksessa ja se on sama kaikille jäsenille (400€ per jäsenpanimo, 2022). Lisäksi jäseniltä voidaan periä erillinen toimintamaksu, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa (+100€ jos valmistus yli 200 000 litraa, +200€ jos yli 3 milj. litraa, +300€ jos yli 5,5 milj. litraa. 2022).
Hallitus voi päättää myös mahdollisen liittymismaksun perinnästä, mikä on tällä hetkellä 300€ (2022).

7. Hallitus
Liiton asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
vähintään kolme ja enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä, Hallituksen jäsenmäärä
vahvistetaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan jäsenyritysten ja
yhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden keskuudesta.
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan toimikaudeksi, jonka pituus on kaksi
kalenterivuotta, Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallituksen apuna voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.
Hallituksen puheenjohtajana voi toimia sama henkilö maksimissaan kaksi toimikautta
peräkkäin, eli neljä kalenterivuotta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen. kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä, Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

8. Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, sihteeri,
rahastonhoitaja ja hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi määrätä myös muulle henkilölle nimenkirjoitusoikeuden, yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Liiton kokoukset
Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys – joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun Liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Liiton kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Liiton kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

11. Liiton kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava Liiton kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. Vuosikokouksen kutsun liitteenä
tulee olla seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

12. Vuosikokous
Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä toiminta- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä mahdolliset
toimikunnat.
9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli Liiton jäsen haluaa saada jonkin asian Liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Liiton purkamisesta on tehtävä Liiton kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta.
Liiton purkautuessa käytetään Liiton varat Liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
Päättävän kokouksen määräämällä tavalla. liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.